Türkiye’de diyabet alanında çalışan diyetisyenleri temsil eden tek kuruluş olan Diyabet Diyetisyenliği Derneği, bu alanında çalışan diyetisyenlere yönelik bilgi paylaşımından diyabetlilere yönelik bilinçlendirme girişimlerine kadar her düzeyde aktif faaliyetler yürütüyor.

Diyabet Diyetisyenliği Derneği, logo

1 • Diyabet Diyetisyenliği Derneği’nin amaçları neler?

Diyabet Diyetisyenliği Derneği, Türkiye’deki Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olarak diyetisyen unvan ve yetkisine sahip diyetisyenleri diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitimi diyetisyenliği alanında geliştirmek, diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi, beslenme eğitimi ve diyabet eğitimi veren diyetisyenleri / diyabet diyetisyenlerini / diyabet eğitim diyetisyenlerini güncel bilimsel bilgiler ışığında ve etik kurallar çerçevesinde diyabet, diyabetin önlenmesi, diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabetlinin kendi kendine diyabetini yönetimi için gerekli olan diyabet eğitimi, diyabette vaka yönetimi konularında desteklemek, mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan diyabet alanında diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yöneticiliği çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

insülin, diyabet, şeker hastalığı, glikometre, kan şekeri, şeker ölçüm cihazı, glukoz ölçme cihazı

2 • Diyabet Diyetisyenliği Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 1. Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler ile Türkiye’de diyabet alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet ve uygulamalarını dikkate alarak diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yönetimi alanında mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını, etik kuralları belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek, yayınlamak ve uygulamaları değerlendirmek,
 2. Diyabetin önlenmesinde gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ile diyabetin tedavisinde en önemli tedavi basamaklardan biri olan tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartlarını belirlemek, geliştirmek, güncelleştirmek,
 3. Diyabetin önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarını ve standartları yayınlayarak üyelerine, diyetisyenlere ve diyabet alanda çalışan diğer sağlık çalışanlarına duyurmak,
 4. Diyabetli bireylere hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yöneticiliği alanında rehberlik etmek,
 5. Diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi, beslenme eğitimi ve diyabet eğitimi veren diyabet diyetisyenleri ve diyabet eğitim diyetisyenlerinin, vaka yöneticisi diyetisyenlerin belirlenmiş mesleki uygulama standartlarında hizmet verebilmeleri, güncelleştirilmiş standartlara ulaşmaları için mezuniyet sonrası
  eğitim programları (sertifika, sürekli eğitim programları ve hizmet içi eğitim programları) düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, bu programların düzenlenmesinde yurt içi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 6. Diyabet alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren diğer kurum, kuruluş ve kişilerle diyabet, diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabet eğitimi, diyabet diyetisyenliği, diyabet eğitim diyetisyenliği ve diyabette vaka yönetimi kapsamında işbirliği yapmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar planlamak, araştırmalara destek vermek, projeler oluşturmak, araştırma sonuçlarını üyelerine ve yönetim kurulunun uygun bulduğu kurum, kuruluş ve
  kişilere duyurmak,
 7. Türkiye’de diyabetin önlenmesinde gerekli yaşam tarzı değişiklikleri, diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabet ile ilişkili komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi, diyabetli bireyin kendi kendine diyabetini yönetmesi için gerekli diyabet eğitimi ve diyabette vaka yönetimi konusunda diyetisyenler, diyabet diyetisyenleri, diyabet eğitim diyetisyenleri dışındaki sağlık çalışanlarına verilecek eğitim faaliyetlerine katılmak,
 8. Yazılı ve görsel medyada diyabet riski olan bireylerin ve diyabetli bireylerin güncel bilimsel verilere dayalı olarak sağlıklı beslenme ve gıda konularında doğru bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak, bilimsel verilere dayanmayan ve etik dışı olan hatalı bilgi ve uygulamalarla ilişkili olarak toplumu uyarmak,
 9. Türkiye’de diyabet riski olan bireylere, diyabetlilere, onların ailelerine, ilk, orta ve yüksek öğrenim alan diyabetli çocuk, ergen ve yetişkinlerin eğitmenlerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık,
  halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenlemek, bu amaçla planlanan etkinliklere katılmak,
 10. Diyabet diyetisyeni, diyabet eğitim diyetisyeni, diyabette vaka yöneticisi sıfatı ile çalışacak diyetisyenlere istihdamın sağlanması için destek olmak, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar,
  konferanslar, çalıştaylar ve paneller düzenlemek.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sitesi oluşturmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek,
 15. Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 20. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 21. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 22. Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba
  harcamak,
 23. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
 24. Diyabet diyetisyeni, diyabet eğitim diyetisyeni ve diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi veren diyetisyenler ile vaka yöneticisi diyetisyenler için bilimsel amaçlı kitap, dergi vb yayınlamak, bilimsel kurs, seminer, konferans, kongre vb. toplantılar düzenleyerek mesleki gelişimlerini desteklemek,
 25. Türkiye’de yaşayan diyabetliler için il/ilçe bazında güncel tıbbi beslenme tedavisi verecek, beslenme eğitimi ve diyabette kendi kendine yönetim eğitimi sağlayacak referans diyabet diyetisyeni ve diyabet eğitim diyetisyeni kataloğu oluşturmak, diyabetlilere tıbbi beslenme tedavisi ve diyabet eğitimi alma hakkı ve fırsat eşitliği sağlamak,
 26. Tüzükte belirtilen konular dışında ulusal ve uluslararası kararlar veya gereksinimler doğrultusunda gerekli faaliyetleri yönetim kurulunun oy çokluğu kararı ile planlamak ve uygulamaktır.

bitki, çalışma, okuma, macbook

3 • Diyabet Diyetisyenliği Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Diyabet Diyetisyenliği Derneği web sitesi üzerinden Diyabet Diyetisyenliği Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Diyabet Diyetisyenliği Derneği’ne üye olmak için Diyabet Diyetisyenliği Derneği üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

407 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir