Merkezi Ankara’da bulunan Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD), besin takviyeleri ve yenilikçi beslenme yaklaşımları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği

1 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin amaçları neler?

 • Takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerine ilişkin sektörün gelişmesine, bu sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, insan sağlığına, beslenmesine, aktif hayat anlayışına yeni değerler katmak, toplumda bilinçli beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine yardımcı olmak, son zamanlarda hızla artan obezite gibi metabolik hastalıklarla mücadele etmek amacıyla yeterli ve düzgün beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine katkı sağlamak, kamu otoritelerinin ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeler konusunda bilgi almalarına katkı sağlamak, kayıt dışı firma ve ürünlerle ilgili kamu otoritelerinin yürüttüğü mücadelelere destek olmak, toplumun tüm kesimlerinin besin ögelerinden yeterli miktarda alması konusunda bilinçlenmesine ve yeterli miktarda besinin teminine yardımcı olmak amacıyla Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği kuruluyor.
 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, amaçlarının gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerin serbest rekabet ilkeleri çerçevesinde ve haksız rekabeti engelleyecek şekilde yürütülmesine özen gösteriyor.
 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap vermek üzere tüm gıda ve içecek sektörünün kapsamına giren alanlarda faaliyetlerde bulunabiliyor.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteriyor.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği

2 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 • Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin beslenme, sağlık, ekonomi alanlarına olan etkilerinin araştırılması, tanıtılması ve bu konularda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,
  Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri alanındaki mevzuatların hazırlanma süreçlerine destek olmak, bu alanlarda faaliyet gösteren tüm firmaları en üst düzeydeki standartlarla toplum sağlığı ve beslenmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek.
 • Bu alanlarla ilgili mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmaların ürünlerinin itibarını koruyarak, bu ürünlerin doğru ve bilinçli kullanımı için farkındalık yaratmak.
 • Kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinin niteliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek.
 • Gıda takviyeleri, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünlerinin eğitim ve öğretim müfredatlarında yer bulmasını sağlamak.
  Bu ürün gruplarını ilgilendiren konularla ilgili resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, bu makamlara çözüm önerileri sunmak ve onlarla çeşitli platoformlarda iş birliği yapmak.
 • Sektörün rekabet gücünü artırmak, mevzuata uygun olmayan ürünlerle mücadele edilmesine katkıda bulunmak, uluslararası kabul gören kalite standartlarının üye firmalarca benimsenmesini teşvik etmek.
 • Kamuoyu ve kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile tüketicinin doğru ve bilinçli beslenmesine ve mevzuata uygun olmayan ürünleri ayırt edebilmesine destek olmak.
 • Üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturmak.
 • Dernek olarak ulusal ve uluslararası alanda akredite bir kurum haline gelmek ve uluslararası kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek.
 • İlgili konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmenin yanı sıra kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak ve/veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği diğer tesisleri kurmak.
 • Gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetleri alır veya talep halinde danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri verir.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yemekli toplantılar konser, kokteyl, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve/veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve dernek için öneme haiz konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları kurmak, bilim kurulu oluşturmak.
 • Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, anket ve araştırma yapmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya elektronik ortamda yayınlar çıkarmak,
 • Elektronik veya sanal ortamda ve/veya sosyal medyada her türlü hesap açmak ve bu hesapları yönetmek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • Gerekli izinlerin alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için local açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 • Amaçları çerçevesinde oluşturduğu görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

google, internet, tık, alışveriş, teknoloji, araştırma, kadın, arama motoru

3 • Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği web sitesi üzerinden Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’ne üye olmak için Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

546 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir