1969 yılında kurulan ve merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD), diyetisyen unvanlı sağlık meslek mensuplarının yasal topluluğunu ifade ediyor.

Türkiye Diyetisyenler Derneği, TDD, 1969, Diyetisyenler Odası

1 • Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin amaçları neler?

 1. Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.
 2. Beslenme ve Diyetetik biliminin uygulayıcısı olarak diyetisyenlik mesleğinin toplumun yararına üst düzeyde çağdaş, nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmak.
 3. Diyetisyenlik mesleğinin eğitimi ve uygulanması ile ilgili standartlar oluşturmak ve işlerlik kazandırmak
 4. Diyetisyenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, beslenme ve diyetetik biliminin ve diyetisyenlik mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak.
 5. Diyetisyenlik mesleği ile ilgili etik kuralları oluşturmak, uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
 6. Toplumda, beslenme hizmetlerinin verildiği veya bireylerin beslenme gereksinimlerinin karşılandığı, besin hazırlama, pişirme, üretim servis süreçlerinin yer aldığı her sektörde beslenme ve diyetetik biliminin doğru uygulanmasını sağlayarak bu bilimin ülkemize katkılarını arttırmak.
 7. Toplum sağlığının temel unsuru olan doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının toplumun her yaştan bireyine kazandırılması için çalışmak, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak,
 8. Beslenme ve sağlık ile ilişkili ulusal ve/veya uluslararası tüm çevre, gıda ve sağlık politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında yer almak.
 9. Başta obezite olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) önlenmesi amacı ile yürütülen çalışmalarda yer almak, bununla ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.
 10. Besin kaynaklı hastalık risklerini önlemeye yönelik olarak tüm gıda güvenliği çalışmalarında, stratejik planlar ve politikaların geliştirilmesinde yer almak.
 11. Beslenme ve diyetetik biliminin her alanında çalışan diyetisyen ve diğer sağlık çalışanlarının eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunacak nitelikte mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunarak beslenme ve diyetetik biliminin ve diyetisyenlerin mesleki uygulama alanının gelişimini sağlamak.
 12. Beslenme ve Diyetetik konularına ve diyetisyenlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek.
 13. Özerk bir meslek olan Diyetisyenlik konusunda çalışmalar yapmak, yapılanmalar oluşturmak ve ulusal ve uluslararası yapılanmaların içinde yer almaktır.
  Meslek standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu kapsamda yasal yollara başvurmak.
 14. Türkiye’de çalışan diyetisyenlerin mesleki hak ve özgürlüklerini korumak yetkilerini iyileştirmek.
 15. Diyetisyenlerin mesleki çalışma olanak, ortam ve eğitim haklarını her türlü platformda savunmak ve temsil etmek.
 16. Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olarak lisans diploması almamış, YÖK tarafından beslenme ve diyetetik lisans mezunu olarak eş değerlik onayı verilmemiş ya da yasalarca diyetisyenlik mesleği tanımına giren iş ve uygulamaları yapan veya bu unvanı takınanlar hakkında yasal işlemleri yapmakla yetkili makamlara gerekli bildirimleri yapmak ve bu hususta gerekirse Dernek Yönetimi olarak hukuki yollara başvurmak, dava açmak.
 17. Diyetisyen olup da meslek ilke ve gereklerine aykırı davrananlar hakkında TDD Yönetim Kurulu ve TDD Etik Kurulu görüşleri doğrultusunda gerekli görülen müdahaleleri yapmak.

Bunlarla birlikte Türkiye Diyetisyenler Derneği, ikinci başlıkta belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kuruluyor.

diyetisyen, kadın, avokado, beslenme eğitimi, danışan, besin kartları, diyet anlatımı

2 • Türkiye Diyetisyenler Derneği hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

 1. Türkiye Diyetisyenler Derneği, birinci başlıkta belirtilen tüm amaçlara ulaşmak için her türlü faaliyeti planlar, organize eder, yürütür ve değerlendirir.
 2. TDD Yönetim Kurulu görüşü doğrultusunda diğer oluşumlar tarafından gerçekleştirilen Beslenme ve Diyetetik alanında ve/veya bu alanla ilgili olarak düzenlenen faaliyetlere katılır.
 3. Diyetisyenliğin meslek olarak gelişmesini, Beslenme ve Diyetetik konusunun Türkiye’de tanıtılmasını, anlaşılmasını, yayılmasını, halkın doğrudan doğruya yararlanacağı pratik bir bilim dalı olmasını sağlamak için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışır,
 4. Mevzuat bakımından diyetisyenlerin sağlık çalışanları arasındaki yerlerini tayin etmek, bağlı oldukları kurumlardaki yetki ve sorumluluklarını saptamak, tanımlamak, diyetisyenlerin meslek etiğine uygun çalışmasını denetlemek, asli üyelerin çalışma sahalarını hazırlamak, istihdam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, mesleki zorlukları önleyici ve yasal güvencelerini sağlamak için çalışmalar yapar,
 5. Diyetisyenlik meslek standardını yönlendirecek ve sürdürülebilecek meslek etiği ilkelerini evrensel değerler temelinde oluşturur ve geliştirir,
 6. Üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapar,
 7. Derneğin amacı, çalışma konuları, üyelerinin mesleki yönden yasal haklarının korunması ve/veya iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunur, dava açar.
 8. Mesleğin onurunu korumak için kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunur,
 9. Diyetisyenlerin yalnızca bir birey değil aynı zamanda bir meslek mensubu olarak da Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin öncelikle sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve dolayısıyla tedavi maliyetlerinin azaltılması ve/veya sağlığın geri kazanımı amacıyla etkin şekilde görev aldığı sağlık sistemi içerisinde sistemi yönlendiren politikaları izler, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı verir ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklar,
 10. Yaşamın her alanı ve her döneminde Beslenme ve Diyetetik hizmetlerinin doğru ve daha yaygın yürütülebilmesi amacıyla başta TDD üyeleri olmak üzere tüm diyetisyenler arasında ortak bir dil ile yürütülen, ölçülebilen ve değerlendirilebilen, beslenme hizmetlerinin görünür olduğunu ortaya koymaya yönelik olarak beslenme biliminin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, Bakanlıklar, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları ile çalışmalarda bulunur, çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek belgeler oluşturur, geliştirir ve ilgili kurumlara iletir;
 11. Başta TDD üyeleri olmak üzere tüm diyetisyenlere, Beslenme ve Diyetetik bilim ve Diyetisyenlik mesleğindeki güncel bilgileri ve gelişmeleri aktarabilmek için Beslenme ve Diyetetik konusunda ulusal ve uluslararası mesleki ve bilimsel konferanslar, açık oturumlar, seminerler, sempozyumlar, hizmet içi eğitim toplantıları, kurslar, kongreler ve çalıştaylar düzenler,
 12. TDD tarafından benimsenen aynı amaçlar için diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak üyelerinin yurt içi ve yurt dışında Beslenme Diyetetik ve ilişkili diğer konularda konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim toplantıları, çalıştay ve kurslara katılımını sağlar,
 13. Bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için TDD yayını olan Beslenme ve Diyetetik Dergisi başta olmak üzere çeşitli konularda kitap, dergi vb. bilimsel yayınlar yapar,
 14. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel dernek, kuruluş ve mesleki örgütler ile iletişim sağlayarak ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, ülkemizi ve Türkiye Diyetisyenler Derneğini bu kurum ve kuruluşlarda temsil ederek, yurt içi ve yurt dışında yararlı gördüğü bilimsel toplantılara katılır,
 15. Düzenlenmesi planlanan konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, hizmet içi eğitim toplantıları, kurs, çalıştay, proje vb. bilimsel etkinlikleri uluslararası meslek örgütleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin benimsediği standartlara uygun olması için gerekli inceleme ve çalışmaları yapar,
 16. Bu etkinliklerin nasıl düzenleneceği, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile etkinliği düzenleyecek kurul ya da kuruluşlar arasında imzalanacak olan bir protokol ile belirlenir,
 17. Diyetisyenliğin meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar, ilgili çalışmalara ve toplantılara katılır,
 18. Nitelikli diyetisyen yetiştirilmesini teşvik edici faaliyetlerde bulunur,
 19. Diyetisyen yetiştirmek üzere 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimi veren okullarda çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması, kalite standartlarının oluşturulması ve akredite edilmesi, bu okulların yönetim ve denetiminde TDD’nin de yer alması için çalışmalara katılır,
 20. Beslenme ve Diyetetik alanında Diyetisyenler için mesleki yeterlilik/yetkinlik (board) kurulunun oluşturulması ve çalışması için gerekli girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları yürütür,
 21. Diyetisyenlik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışarak, her ne amaçla olursa olsun yaşamın her alanında ve her döneminde beslenme hizmetlerine özel uygulamaların gerektirdiği özenle verilecek şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi için çalışır. Bu bağlamda, beslenme sorunu olan bölgelere, toplumu etkisi altında bırakan beklenmedik sosyal ve/veya afet durumlarında gıda güvenliği ve beslenme eğitimi çalışmalarına katkıda bulunur ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,
 22. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekli gayrimenkullere sahip olur ve/veya kiralar,
 23. Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kamu ve akredite özel kuruluşlarla iş birliği içinde düzenler,
 24. Yasa dahilinde beslenme ve diyetetik alanına giren eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar.
 25. Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir temin etmek üzere iktisadi işletme kurar,
 26. Yardım Toplama Kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır,
 27. Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alır,
 28. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platform oluşturabilir.
 29. Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilere burs verir ve bursla ilgili hususlar bir yönergeyle belirlenir.

diyetisyen, sarı, kadın, mac, bilgisayar, diyet listesi

3 • Türkiye Diyetisyenler Derneği’ne nasıl üye olabilirim?

Burada yer alan Türkiye Diyetisyenler Derneği web sitesi üzerinden Türkiye Diyetisyenler Derneği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Türkiye Diyetisyenler Derneği’ne üye olmak için Türkiye Diyetisyenler Derneği üyelik sayfasını kullanabilirsiniz.

386 kez okundu

Momentum Sağlık

Kâr amacı gütmeyen bir internet platformu olan Momentum Sağlık, 2019 yılında Uzman Diyetisyen Şenol Yıldız ve Uzman Psikolog Cenk Umur tarafından kuruldu. Momentum Sağlık beslenme, psikoloji ve fizyoterapi alanlarına yönelik güncel ve bilimsel verileri etik ilkelere bağlı kalarak paylaşmayı kabul etmiştir. Web sitesinde yer alan içerikleri aktif bağlantı adresi ile beraber paylaşabilirsiniz. Momentum Sağlık’taki içerikler bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi hizmetleri için hekiminize başvurun.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir